To celebrate this summer of football, Cardiff City FC Foundation, Cardiff University, and Cardiff Council have joined forces to launch an exclusive Cymru Commentator Challenge. 

We’re inviting schools in Cardiff to work with pupils to create a 30-second piece of commentary of their favourite goal from this summer’s football. 

Pupils will have the opportunity to experience what it’s like to be a commentator whilst developing their verbal and written communication skills in a fun and exciting way.   

ITV Journalist Beth Fisher and S4C’s Rhydian Bowen Phillips have set the challenge and will be selecting one Welsh and one English medium winner.

CLICK HERE TO WATCH 

There are a host of fantastic prizes to be won including a framed Cardiff City FC shirt and a Cardiff City FC matchday experience for your school. 

Entries must be submitted no later than 25th June via secure email to [email protected]

CLICK HERE FOR FURTHER INFORMATION AND TEACHING RESOURCES

If you require further information, please contact [email protected] or call 07701 287 687.  

Good luck! 

PUBLICITY AND PERSONAL INFORMATION

 • The personal information supplied by entrants when entering this competition will be used by us in accordance with Cardiff City FC Community Foundation’s Privacy Notice.
 • Entrants, particularly prize winners, may be required to participate in photo, recording, video, and/or filming session(s). You agree that we shall have the right to use all the resulting publicity materials in any media and in any manner we see fit unless you advise us at the time of entering the Competition that you wish to retain your anonymity. If you elect for anonymity, we may not be able to include you in certain competitions. This includes providing these materials to our third-party collaborators Cardiff University and Cardiff Council for the purposes of promoting their association with the competition and awarding the relevant prizes.
 • Further details of how any personal data will be used are set out in our Privacy Notice.

PHOTOGRAPHS AND VIDEOS

By submitting an entry to this competition: 

 • entrants warrant they have prior consent from all persons in the photograph or video to submit it as part of their entry;
 • entrants agree that we have the right to publish and communicate to the public the photographs/videos in any media, only for the purposes of the competition;
 • entrants acknowledge that we may edit the photographs or video at our sole discretion;
 • entrants agree that we have the right to use names, likenesses, and other personal information submitted in conjunction with the photograph or video;
 • entrants aged under 18 will have obtained the consent of a parent or a guardian (and will provide us with the contact details we need should we wish to verify this).

---

I ddathlu tymor pêl-droed yr haf hwn, mae Cardiff City FC Foundation, Prifysgol Caerdydd a Chyngor Caerdydd wedi dod at ei gilydd i lansio’r her arbennig, Her Sylwebwyr Cymru. 

Rydyn ni’n gwahodd ysgolion yng Nghaerdydd i weithio gyda disgyblion i greu darn o sylwebaeth 30 eiliad am eu hoff gôl o dymor pêl-droed yr haf hwn. 

Bydd disgyblion yn cael y cyfle i brofi sut beth yw bod yn sylwebydd ar yr un pryd â datblygu eu sgiliau cyfathrebu llafar ac ysgrifenedig mewn ffordd hwyliog a chyffrous.  

Newyddiadurwr ITV, Beth Fisher, a Rhydian Bowen Phillips o S4C sydd wedi gosod yr her, a byddant yn dewis un enillydd Cymraeg ac un Saesneg.

CLICIWCH YMA I WYLIO

Mae llawer o wobrau gwych i’w hennill, yn cynnwys crys Clwb Pêl-droed Dinas Caerdydd wedi’i fframio a phrofiad diwrnod gêm Clwb Pêl-droed Dinas Caerdydd i’ch ysgol. 

Rhaid cyflwyno’r ceisiadau ddim hwyrach na 25 Mehefin e-bost diogel i [email protected]

CLICWCH YMA AM WYBODAETH BELLACH AC ADNODDAU ATHRAWON

Os oes angen rhagor o wybodaeth arnoch, cysylltwch â [email protected] neu ffoniwch 07701 287 687. 

Pob lwc!               

CYHOEDDUSRWYDD A GWYBODAETH BERSONOL

 • Byddwn yn defnyddio’r wybodaeth bersonol y mae’r ymgeiswyr yn eu rhoi pan fyddant yn ymgeisio am y gystadleuaeth hon yn unol â Hysbysiad Preifatrwydd Cardiff City FC Community Foundation.
 • Efallai y bydd yn ofynnol i ymgeiswyr, yn arbennig yr enillwyr, gymryd rhan mewn sesiynau ffotograff, recordio, fideo a/neu ffilmio. Rydych yn cytuno y bydd hawl gennym i ddefnyddio’r holl ddeunyddiau cyhoeddusrwydd a fydd yn deillio o hynny mewn unrhyw gyfrwng ac unrhyw ffordd rydym yn ei hystyried yn briodol, oni bai eich bod yn rhoi gwybod i ni ar adeg ymgeisio i’r Gystadleuaeth eich bod am barhau’n ddienw. Os dewiswch barhau’n ddienw, efallai na fydd modd i ni eich cynnwys mewn rhai cystadlaethau. Mae hyn yn cynnwys rhoi’r deunyddiau hyn i’n cydweithwyr trydydd parti, Prifysgol Caerdydd a Chyngor Caerdydd, at ddibenion hyrwyddo eu cydweithrediad â’r gystadleuaeth a dyfarnu’r gwobrau perthnasol.
 • Mae rhagor o fanylion ynghylch sut bydd unrhyw ddata personol yn cael ei ddefnyddio wedi’u cyflwyno yn ein Hysbysiad Preifatrwydd.

FFOTOGRAFFAU A FIDEOS

Drwy gyflwyno cais i’r gystadleuaeth hon: 

 • mae’r ymgeiswyr yn gwarantu eu bod wedi cael caniatâd rhag-blaen gan yr holl bersonau yn y ffotograff neu’r fideo i’w gyflwyno fel rhan o’u cais;
 • mae’r ymgeiswyr yn cytuno bod gennym yr hawl i gyhoeddi’r ffotograffau/fideos ac i’w cyfathrebu i’r cyhoedd mewn unrhyw gyfrwng, at ddibenion y gystadleuaeth yn unig;
 • mae’r ymgeiswyr yn cydnabod y cawn olygu’r ffotograffau neu’r fideo yn ôl ein disgresiwn llwyr;
 • mae’r ymgeiswyr yn cytuno bod gennym hawl i ddefnyddio enwau, tebygrwydd a gwybodaeth bersonol arall a gyflwynir ochr yn ochr â’r ffotograff neu’r fideo;
 • bydd ymgeiswyr dan 18 oed wedi cael caniatâd rhiant neu warcheidwad (a byddant yn rhoi’r manylion cyswllt sydd eu hangen arnom os byddwn am wirio hyn).